На допомогу закладам із інклюзивною та індивідуальною формами навчання

Угода про співпрацю

 м. Чернівці                                                                                            «____» ___________201  р.

 КЗ «Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр №1», в особі в. о. директора центру Малої Надії Іванівни, з одного боку, та ___________________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

в особі директора закладу ________________________________________, з іншого боку, керуючись наказом МОН України від 14 червня 2013р. №768 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів» на виконання постанови міжвідомчої наради з питань додержання прав дітей-інвалідів  та дітей з вадами розвитку, проведеної Генеральною прокуратурою України 23 квітня 2013 р. за участю керівників центральних органів виконавчої влади, з метою надання консультативної роботи педагогічним працівникам та корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчають в класах з інклюзивним навчанням, уклали угоду про наступне:

  1. Предмет угоди

Предметом даної Угоди є встановлення взаємовигідної співпраці в реалізації державної політики у сфері навчання і виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку:

  • Надання послуг комплексної (корекційно-розвиткової, соціальної, медичної, психологічної, фізичної) реабілітації дітям з психофізичними порушеннями. Організація корекційно-розвиткових, навчально-реабілітаційних та медичних напрямків діяльності.
  • Надання консультативних послуг педагогам та батькам.

1.3.  Пропагування новітніх досягнень дефектологічної науки і практики серед батьків та медпрацівників.

1.4.  Організація комплексного процесу забезпечення рівного доступу до якісної освіти відповідного рівня дітей з особливими освітніми потребами на основі застосування особистісно орієнтовних методів, форм, засобів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності.

  2. ДІЯЛЬНІСТЬ СТОРІН

2.1. Для здійснення спільної діяльності КЗ «Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр №1»:

2.1.1.  З числа провідних спеціалістів центру призначає методичних консультантів (заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з реабілітаційної роботи, практичний психолог центру, логопед, корекційний педагог, вчитель-дефектолог, сурдопедагог, вчитель ритміки, соціальний педагог).

2.1.2. Надає методичну допомогу у реалізації  індивідуалізації навчально-виховного реабілітаційного процесу.

2.1.3. Надає методично-практичну допомогу у здійсненні аналізу динаміки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, у визначенні рівня сформованості знань, умінь і навичок учнів з метою забезпечення позитивної мотивації навчання та здійснення моніторингу ефективності педагогічної діяльності вчителів.

2.1.4. Надає практично-консультативну допомогу щодо визначення реабілітаційного потенціалу та динаміки розвитку збережених функцій.

2.1.5. Надає кваліфіковану методичну і консультативну допомогу сім’ям, батькам або особам, які їх замінюють у навчанні та вихованні дітей з особливими потребами.

2.1.6. Надає методично-консультативну допомогу педагогам у здійсненні комплексної психолого-педагогічної, корекційно-розвиткової реабілітації дітей, які потребують корекції розвитку, реабілітації.

2.1.7. Надає методично-консультативну допомогу у забезпеченні системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з вадами розвитку з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного розвитку.

2.1.8. Надає методичну допомогу у  розробленні і впровадженні інноваційних методик, навчально-методичних матеріалів щодо надання корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання.

2.1.9.Надає психолого-педагогічну, медико-реабілітаційну, консультативну допомогу дітям у реабілітаційному відділенні центру згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда.

2.1.10. Надає методично-консультативну допомогу у сприянні створенню спеціальних умов для корекції спрямованості навчання, виховання й подолання порушень фізичного, психічного розвитку дітей, формування мовлення, інших психічних процесів, покращення стану здоров’я з урахуванням характеру порушень розвитку.

 2.1.12. Надає методично-консультативну допомогу у здійсненні індивідуального та диференційованого підходу в навчанні та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії.

2.2. Для здійснення спільної діяльності

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

 сприяє:

2.2.1. Створенню оптимальних умов для проведення співробітниками КЗ «Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр №1» консультативної допомоги педагогічним працівникам та корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами в класах з інклюзивним (індивідуальним) навчанням за зазначеною вище тематикою.

2.2.2. Впровадженню у навчально-виховний процес інноваційних технологій, методичних рекомендацій, розробок, які є результатом спільної діяльності учасників цієї угоди.

2.2.3.Активному залученню педагогічних працівників до здійснення корекційно-розвиткової реабілітаційної роботи з учнями, до розробки програмового і методичного забезпечення навчально-виховного реабілітаційного процесу.

2.2.4. Ця угода передбачає здійснення інших видів спільної діяльності, які не суперечать її основним положенням та інтересам сторін.

3. ДОДАКТОВІ УМОВИ

3.1. Суперечки між сторонами, що виникають у зв’язку із тлумаченням чинної Угоди розв’язуються шляхом переговорів і консультацій між зацікавленими сторонами.

3.2. Спірні питання з кожного заходу, що проводяться у відповідності зі статтями цієї угоди, додатково обговорюються представниками обох сторін.

3.3. Внесення змін та доповнень в діючу Угоду можливе лише за взаємною згодою обох сторін. Зміни та доповнення оформлюються додатковою письмовою угодою, яка є невід’ємною складовою чинної Угоди.

  1. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

4.1. Ця угода укладена терміном на _________ навчальний рік, і починає діяти з моменту її підписання. Після закінчення якого її можна продовжити на термін, що визначається за згодою сторін.

4.2. Право на дострокове розірвання Угоди рівною мірою надається обом Сторонам. У випадку дострокового розірвання Угоди сторона, яка є ініціатором дії, зобов’язана попередити про це другу сторону у письмовій формі не пізніше¸ ніж за 30 календарних днів до можливої дати розірвання.

4.3. У разі порушення однією із сторін зобов’язань за Угодою, друга сторона має право розірвати її в односторонньому порядку.

4.4. У випадку припинення чинної Угоди її положення залишаються в силі по відношенню до освітніх проектів і програм, що перебувають на стадії реалізації до їх повного завершення.

  1. ПРИМІТКИ

5.1. Угоду про співробітництво складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

5.2. Будь-які зміни, додатки та доповнення до цієї угоди оформляються письмово.

  1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

КЗ “Чернівецький обласний  навчально-        ________________________________

реабілітаційний центр №1”

вул. Василя Аксенина, 6                                             ___________________________________

м. Чернівці                                                                             __________________________________

58022                                                                                          __________________________________

т.53-62-65, 53-40-61, 53-53-84

факс 53-62-65

е-mail: chonrc01@ukr.net, www.cvnrc.com

М.П.____________________            М.П._________ ______________________

Зразок угоди можна скачати тут

зразок нової угоди по інклюзії (2)